نیکرونا

نیک پرور + کرونا

مقدمه بخش اول بخش دوم

مقدمه

کرونا که برای همه چیز ضرر داشت

فایده هایی برای مدل درس خواندن ما داشت

📍 در صورت تمایل با آشنایی این فصل به ادامه مطلب بروید

ساختار و فعالیت های آموزشی :

فعالیت های آموزشی مدرسه در پلتفروم مودل

و کلاس های برخط آن در بلترم ایرانی اسکای روم

به همراه کادری مجرب کار خود راپیش می برد

📍 در صورت تمایل با آشنایی این فصل به ادامه مطلب بروید

ساختار و فعالیت های پرورشی :

در دوران کرونا فعالیت های متنوع پرورشی در قالب کلاس های پویش ، برنامه های مناسبتی و ...

برگزار می گردد

📍 در صورت تمایل با آشنایی این فصل به ادامه مطلب بروید